TOP Ö 4.5: Bürgereingabe gem. § 24 GO, betr.: Verkehrssituation Brunostraße / Kartäuserwall (Az.: 02-1600-188/16)

Beschluss: geändert beschlossen

Geändert beschlossen, gemäß Änderungsantrag.