Gremium: Stadtentwicklungsausschuss, Ausschuss Klima, Umwelt und Grün, Liegenschaftsausschuss, Wirtschaftsausschuss, Verkehrsausschuss